Εδώ θα βρείτε την ισχύουσα νομοθεσία και όλες τις σχετικές εξελίξεις που αφορούν τους Ανελκυστήρες & Τελεφερίκ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης: α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ ΕΚ (για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες από 1.7.1999). β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και κανονισμοί που αφορούν στους χώρους και στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομέ νων στους ανελκυστήρες, στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β΄) υπουργική απόφαση.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την νομοθεσία : 2005-12-21 ΚΥΑ 29362 ΦΕΚ 1797 Β

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ 28425

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθ. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/
22-12-2008 ΚΥΑ σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των
ανελκυστήρων.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το σχετικό κείμενο εδώ. ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ 28425.

ΦΕΚ 2604 2008

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το σχετικό κείμενο εδώ. ΦΕΚ 2604 2008

Επικοινωνία

Χρυσίππου 29-31 Ζωγράφου

14  ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Σπηλιάς 3 Μεταμόρφωση

210 77 58 500
210 28 38 688

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία:
Χρυσίππου 29-31 Ζωγράφου

Βιομηχανία:
14ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Σπηλιάς 3 Μεταμόρφωση

tel.
210 77 58 500
210 28 38 688
fax:
210 77 86 162
Email:
info@artlift.gr
info@asanser.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ